مراجعه کننده گرامی این آزمایش برای بررسی احتمال وجود عفونت ادراری ونیز برای بررسی برخی پارامترهای دیگر انجام میشود.با توجه به اینکه انتهای مجرای ادرار میتواند آلوده به انواع باکتریها باشد که ربطی به عفونت احتمالی ندارد  ومیتواند در این آزمایش تداخل کند،لذا به نکات زیر به دقت توجه کنید.   1-بهترین نمونه برای آزمایش،اولین ادرار صبحگاهی میباشدکه حداقل ۸ ساعت در مثانه مانده باشد.پیش از نمونه گیری ادرارزیاد آب ننوشید چون باعث رقیق شدن ادرار خواهد شد.   2-مسئول نمونه گیری را ازهرگونه داروی مصرفی مطلع کنید.طی ۳ روز قبل نباید انتی بیوتیک مصرف کرده باشید.ازطرف آزمایشگاه ظرفی به شما داده خواهد شد که استریل میباشد  لذا آن را قبل از زمان نمونه گیری باز نکنید ودر حین نمونه گیری هم  ازتماس دست وسایرنقاط بدن به داخل ظرف  بپرهیزید.   3-  دستهای خود را بشویید و کاملا خشک کنید درابتدا مقداری ازاول ادرار  (3-2ثانیه اول) را در دستشوئی بریزید تا انتهای مجرا بااین ادرار تمیز شود. سپس در حدود  30سی سی ( تا نیمه ظرف)  را از ادرار پر کنید.دفع کردن ابتدای ادرار در بدست آمدن نتیجه صحیح  نهایت اهمیت رادارد ،لطفا در این زمینه دقت نمائید.   4-درب ظرف را بعد از نمونه گیری محکم ببندید وآن را در محل مشخص شده قرار دهیددقت نمائید  مشخصات صحیح شما روی ظرف ادرار قید شده باشد. در صورتیکه نمونه را در منزل میگیرید، آن را سریعا و کمتر از یک ساعت آن را به آزمایشگاه تحویل دهید.