چ – آزمایش‌هایی که انجام آن­ها در ادرار حتما نیاز به جمع­آوری ادرار ۲۴ ساعته دارد:

Catecholamines  (برای تشخیص فئوکروموسیتوما جمع­آوری شبانه ادرار توصیه می­شود)

Citrate

Cortisol, Free

(ALA) 5δ-Aminolevulinic Acid

۱۷ Hydroxycorticosteroids

HIAA5

Hydroxyproline

۵-Ketosteroids

LH (Luteinizing Hormone)

Magnesium

Mercury

Metanephrines

Protein Electrophoresis

Protein, Quantitative

Schilling test

Transthyretin

Zn