الف – آزمایش‌هایی که انجام آن­ها الزاما نیاز به ناشتا بودن بیمار دارد:

ACTH, Plasma   (ناشتایی از نیمه شب)

Alkaline Phosphatase, Serum

α ۱-Acid Glycoprotein, Serum

Amino Acids, Plasma  (شیرخواران چهار ساعت ناشتایی ولی کودکان و بزرگسالان ۱۲ساعت)

Ascorbic Acid, Serum

Calcitonin, Serum or Plasma

Ceruloplasmin, Serum or Plasma

FBS

Folic Acid, Serum

Glucagon, Plasma

HDL و LDL

Iron, Serum

Lactose Tolerance Test

Leptin, Serum   (۱۲ ساعت ناشتایی)

Lipase, Serum

PTH, Serum   (ولی آب می­تواند بنوشد)

Schilling Test

Transthyretin, Serum

Triglycerides, Serum or Plasma  (۱۰ تا ۱۴ ساعت)

Vitamin A, Serum or Plasma  (حداقل هشت ساعت)