الزامات مربوط به شرایط نگه­داری نمونه قبل از انجام آزمایش

الف مواردی که می‌توان نمونه رادر یخچال (°C8-2) نگه­داری کرد:

Amylase, Urine

C1 Esterase Inhibitor, Serum

Calcium, Serum

Catecholamines, Fractionation, Urine

Chloride, Serum or Plasma

Cortisol,Serum (تا هفت روز)

Creatine Kinase, Serum

CK-MB

Creatinine Clearance, Urine

Digoxin, Serum

Drugs of Abuse Testing, Urine

Erythrocyte Sedimentation Rate  (حداکثر ۱۲ ساعت)

Ferritin, Serum

HbA1C(تا هفت روز) 

TIBC & Iron(تا هفت روز)

Jo-1 Antibody

Leukocyte Esterase, Urine

Lithium, Serum

Magnesium,Serum or Urine

Metanephrines, Urine

Methadone, Serum or Urine

Methamphetamine, Qualitative, Urine

Morphine, Urine

Mycobacteria by DNA Probe

Mycobacterial Culture, Sputum

Myoglobin, Serum or Plasma

Opiates, Qualitative, Urine

Osmolality, Serum

Osmotic Fragility

Peripheral Blood, Red Blood Cell Morphology

Phosphorus, Serum

Porphyrins, Quantitative, Urine

Potassium, Urine

(PAPP) Pregnancy-Associated Protein A, Serum

Protein Electrophoresis, Serum or Urine

Protein, Quantitative, Serum or Urine

Reducing Substances, Urine

Schilling Test

Specific Gravity, Urine

T3 Uptake

Triglycerides, Serum or Plasma

Zn, Urine

Hb Electrophoresis, Hb A2 (تا هشت روز)

 

 

ب مواردی که باید نمونه را در فریزر(C° ۲۰-) نگه­داری نمود:

α- Fetoprotein (AFP), Serum

B-Type Natriuretic Peptide (BNP)

CA19-9

Calcitonin,Serum

Ceruloplasmin, Serum or Plasma

Coagulation Assays, Plasma  (حداکثر دو هفته)

Cobalamin, Serum

C-Peptide, Serum

Dihydrotesterone, Serum

Glucagon, Plasma

Hemoglobin, Plasma

Hepatitis A, B, C, D, Serology

Insulin, Serum

Metanephrines, Plasma

Mucopolysaccharides, Urine

PTH, Serum

Prolactin, Serum

Renin Plasma Activity (RPA)

Testosterone, Serum or Plasma

Thyroglobulin, Serum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ عمده آزمایش­های انعقادی خصوصا PT و aPTT می‌بایست در عرض ۴ ساعت پس از جداشدن پلاسما انجام شوند.

در غیر این‌صورت می‌توان، پلاسما را در دمای Cº۲۰- (تا دو هفته) و یا Cº۷۰- (تا شش ماه) نگه­داری نمود. (بهتر است پلاسما از سلول‌های خونی در عرض یک ساعت جدا شود)

Antiplasmin

Antithrombin

Factor XIII

HMWK

Mixing Studies

Plasminogen and PAI-1

Prekallikrein

Protein C & Protein S

Thrombin Time

Von Willebrand Factor

 

ت- سایر موارد:

 • Acid Phosphatase, Serum or Plasma: به علت حساسیت آنزیم به حرارت و pH، حداکثر یک ساعت فرصت دارید تا آزمایش را انجام دهید.
 • aPTT: در صورت تاخیر در جدا کردن پلاسما و انجام آزمایش، تخریب سریع فاکتور هشت ممکن است به طور کاذب PTT را بالاتر از حد واقعی نشان دهد. هم­چنین در بیماران تحت درمان با هپارین، به دلیل آزاد شدن فاکتور چهار پلاکتی که هپارین را خنثی می‌کند، ممکن است PTT به طور کاذب پایین‌تر از حد واقعی سنجیده شود. پلاسما را می‌توان پیش از آزمایش به‌مدت چهار ساعت در لوله در بسته در دمای اتاق یا °C4-2 نگه­داری نمود. در صورت عدم امکان آزمایش در زمان یادشده پلاسما به‌مدت دو هفته در فریزر°C 20- قابل نگه­داری است.
 • Activated protein C Resistance (APCR): در مورد کاوش بر اساس زمان تشکیل لخته و در صورتی که آزمایش ظرف مدت چهار ساعت پس از خون­گیری انجام شود، می‌توان پلاسما را در حرارتC°۴ یا دمای اتاق نگه­داری نمود در غیر این‌صورت باید نمونه را منجمد نمود. در مورد کاوش بر اساس DNA، نمونه را در دمای اتاق یا C°۴ نگه­داری نمایید.
 • ADA, Body Fluids: نمونه را در دمای محیط سانتریفیوژ نموده و مایع رویی آن را تا زمان آنالیز در°C 20- نگه­داری نمایید.
 • ACTH: پلاسما در دمایC°۷۰- و در لوله‌‌‌‌‌های پلاستیکی منجمد شود. جهت نگه­داری طولانی مدت به نمونه، آپروتی‌نین به میزان ku/ml500 اضافه شود.
 • ALT: در نمونه خون کامل به‌مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت پایدار است اما بعد از آن به علت آزاد شدن آنزیم از گلبول‌های قرمز به تدریج افزایش پیدا می‌کند. ALT در سرم و در درجه حرارت یخچال تا سه هفته پایدار است ولی در صورت منجمد کردن کاهش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد.
 • Aldolase: سرم را تا زمان انجام آزمایش در °C20- نگه­داری کنید. اضافه نمودن اسیدبوریک باعث ثبات آلدولاز می­گردد.
 • Alkaline Phosphatase: نمونه باید در یخچال نگه­داری شود. به هنگام ذخیره‌سازی، آلکالن فسفاتاز سرم به آهستگی افزایش می‌یابد، به­طوری که افزایش ۱۰-۵ درصد در کمتر از چهار ساعت در حرارت C°۴ قابل انتظار است. به همین علت بهتر است آزمایش هر چه سریع­تر انجام گردد.
 • α۲–Macroglobulin: نمونه را می‌توان به‌مدت ۷۲ ساعت در°C4 ذخیره نمود و پس از این زمان باید در C°۲۰- ذخیره گردد و فقط یک­بار قبل از انجام آزمایش ذوب گردد.
 • Amylase, Serum: آمیلاز به‌مدت یک هفته در درجه حرارت ‍‍C °۲۵ و حداقل شش ماه در درجه حرارتC °۴ پایدار باقی می‌ماند.
 • Anticardiolipin Antibody: از منجمد و ذوب کردن مکرر سرم اجتناب نمایید چرا که پایداری آن را تغییر می‌دهد.
 • ADH: پلاسما را داخل لوله پلاستیکی ریخته و در درجه حرارتC °۲۰- منجمد نمایید و به آزمایشگاه مرجع ارسال کنید.
 • Anti-DNA: نمونه باید هر چه سریع­تر داخل یخچال قرار گیرد. نمونه را می‌توان به‌مدت ۷۲ ساعت در یخچال‌C° ۴ و به‌مدت طولانی در‍‍C °۲۰- یا سردتر نگه­داری نمود.
 • ANA: نمونه سرم را می‌توان در دمایC °۴ یا C°۲۰- به‌مدت ۷۲ ساعت بدون انجام انجماد و ذوب نگه­داری کرد. هم­چنین می‌توان نمونه را درC °۷۰- به‌مدت طولانی‌تر نگه­داری کرد.
 • Antiphospholipid Antibody: سرم را در صورت قرار دادن روی یخ می‌توان به‌مدت چهار ساعت نگه­داری کرد در غیر این‌صورت باید منجمد گردد.
 • AST: نمونه به‌مدت سه روز در درجه حرارت°C 25، سه هفته درC °۴ و به‌مدت طولانی‌تر در فریزر قابل نگه­داری است.
 • β۲-Microglobulin,Urine: در صورت کاهش pH ادرار به کم­تر از ۵/۵ ناپایدار می‌گردد.
 • Bilirubin, Serum: نمونه باید دور از نور نگه­داری گردد.
 • Calcium, Ionized, Serum: نمونه را در شـرایط بی‌هوازی می‌توان به‌مدت ۴۸ ساعت در
  C °۴ و ۲ ساعت در دمای اتاق نگه­داری نمود.
 • CEA: نمونه سرم به‌مدت ۲۴ ساعت در یخچال و در صورت نگه­داری به ­‌مدت طولانی‌‌تـر در
  C °۲۰- قابل نگه­داری است.
 • Cobalamin, Serum: نمونه باید دور از نور نگه­داری گردد.
 • HCGβ: سرم به‌مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق، چهار روز درC °۴ و به‌مدت طولانی‌تر در
  C °۲۰- پایدار باقی می‌ماند.
 • Complement Components: اجزا کمپلمان نسبت به حرارت حساس هستند و نمونه باید به‌مدت ۳۰-۱۵ دقیقه در حرارت اتاق و سپس به‌مدت ۶۰-۳۰ دقیقه درC °۴ نگه­داری گردد. برای نگه­داری طولانی مدت نیز باید در حرارتC °۷۰- قرار داده شود.
 • CBC: نمونه‌‌‌‌‌ها حداکثر ظرف مدت چهار ساعت پس از نمونه­گیری و نگه­داری در دمای اتاق باید مورد آزمایش قرار گیرند. در صورتی که در دمایC °۴ نگه­داری گردند حداکثر به‌مدت ۲۴ ساعت انجام آزمایش امکان‌پذیر است. گستره خونی می‌بایست بلافاصله پس از خون­گیری تهیه شود.
 • CRP: سرم باید تازه بوده یا حداکثر ۷۲ ساعت درC °۴ نگه­داری شده باشد. نمونه درC °۲۰- به‌مدت شش ماه پایدار خواهد بود.
 • Cryoglobulin: خون را به‌مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در دمایC °۳۷ نگه­دارید تا لخته تشکیل شود. جدا کردن لخته باید در دمایC °۳۷ صورت گیرد و در صورت امکان انجام سانتریفیوژ نیز در دمایC °۳۷ باشد. نمونه را در یخچال قرار نداده و منجمد نکنید.
 • D-Dimer و FDP: پلاسما در دمای اتاق تا هشت ساعت و روی یخ تا ۲۴ ساعت قابل
  نگه­داری است. در غیر این‌صورت منجمد شود. در صورت استفاده از سرم برای انجام آزمایش
  FDP می‌توان آن را تا یک هفته در یخچال نگه­داری کرد.
 • DHEA و DHEA-S: سرم یا پلاسما به‌مدت ۲۴ساعت درC °۴ قابل نگه­داری است و بیش­تر از این زمان باید منجمد شود.
 • Estradiol, Serum: نمونه سرم در یخچال تا ۲۴ ساعت و درC °۲۰- تا دو ماه پایدار خواهد بود.
 • Estriol, Unconjugated: نمونه در یخچال تا ۲۴ ساعت و درC °۲۰- به‌مدت طولانی پایدار خواهد بود.
 • Fibrinogen: پلاسما در دمای اتاق تا دو ساعت و درC °۸-۲ تا چهار ساعت قابل نگه­داری است. در غیر این‌صورت به شکل منجمد نگه­داری شود.
 • Folic Acid: در صورت نگه­داری سرم در دمای اتاق و در معرض نور حدود ۱۹- ۱۲% فولات از بین می‌رود. سرم در دمایC°۴ برای ۲۴ ساعت پایدار است در غیر این‌صورت منجمد نمایید و نمونه دور از نور نگه­داری شود.
 • FSH: سرم درC °۲۵-۴ به‌مدت چهار ساعت، درC °۲۰- به‌مدت دو هفته و درC °۷۰- به‌مدت سه ماه پایدار خواهد بود. در ادرار نیز به‌مدت سه ماه درC °۲۰- پایدار می‌ماند. از چرخه‌‌‌‌‌های انجماد/ ذوب مکرر اجتناب شود.
 • GGT,Serum: نمونه به‌مدت یک ماه درC °۴ و یکسال در C °۲۰- پایدار خواهد بود.
 • Gastrin: سرم به‌مدت چهار ساعت درC °۴ و یک ماه در C°۲۰- پایدار خواهد بود. سرم‌هایی که ۴۸ ساعت در دمایC°۴ بوده‌اند تا ۵۰% کاهش فعالیت را نشان می‌دهند.
 • G6PD: با استفاده از ضدانعقادهای مناسب، آنزیم گلبول‌های قرمز درC °۴ حداقل شش روز و درC °۲۵ حداقل ۲۴ ساعت پایدار خواهد بود.
 • GTT, 2hpp, BS, FBS: گلوکز در خون تام در هر ساعتmg/dl 10-5 کاهش می‌یابد مگر این­که در لوله با درب خاکستری (حاوی فلوراید) نگه­داری شده باشد. در صورتی که لازم است سرم به‌مدت بیش­تر از ۳۰ دقیقه در مجاورت سلول‌ها باشد باید یک ماده نگه­دارنده مانند فلورید سدیم که از گلیکولیز جلوگیری می‌کند به نمونه اضافه شود. گلوکز سرم یا پلاسما تا ۴۸ ساعت در یخچال پایدار است ولی نگه­داری نمونه به‌مدت طولانی‌تر حتی درC °۲۰- سبب کاهش واضح و پیشرونده میزان گلوکز خواهد شد.
 • GH: نمونه سرم چهار ساعت در دمای اتاق و یک سال در C °۲۰- پایدار خواهد بود.
 • Hematocrit: در صورتی که بیشتر از چهار ساعت تاخیر در انجام آزمایش باشد نمونه در یخچال نگه­داری شود. روش دستی باید در عرض شش ساعت پس از جمع­آوری خون انجام شود. اگر خون در حرارت اتاق نگه­داری شود تورم گلبول‌های قرمز در عرض ۲۴-۶ ساعت سبب بالا رفتن کاذب هماتوکریت و MCV خواهد شد.
 • HBeAg: سرم باید در عرض سه ساعت از لخته جدا شده و در یخچال و یا به‌صورت منجمد نگه­داری شود چرا که HBeAg به گرما حساس است.
 • Hepatitis B DNA Detection: سرم باید درC °۲۰- و بافت‌ها درC °۷۰- منجمد بمانند.
 • Hepatitis C RNA Detection: سرم باید درC °۲۰- و بافت‌ها درC °۷۰- منجمد بمانند.
 • HDL: بهترین حالت، اندازه‌گیری بلافاصله پس از نمونه‌گیری است. نمونه سرم یا پلاسما به‌مدت ۷-۱ روز درC°۴ یا هفته‌‌‌‌‌ها به‌صورت منجمد نگه­داری شود.
 • HLA-Typing: جهت آزمایش سرولوژی نمونه در دمای اتاق نگه­داری شود. جهت آزمایش‌های مبتنی بر DNA، نمونه در یخچال نگه­داری گردد.
 • Homocysteine, Plasma: در صورتی که جدا کردن سلول‌ها از پلاسما یا سرم به تاخیر بیافتد، Homocysteine پلاسما به علت رهایی از گلبول‌های قرمز افزایش می‌یابد. نگه­داری نمونه در دمای اتاق به‌مدت یک ساعت، حدود ۱۰% Homocysteine پلاسما را افزایش می‌دهد و در صورتی که نمونه روی یخ قرار داده شود این روند آهسته می‌شود.
 • HVA, Urine: حجم ادرار ۲۴ ساعته را اندازه‌گیری نموده، حدود ml100 از نمونه را با PH بین دو تا چهار برداشته و در یخچال قرار دهید. نمونه تا هفت روز درC °۴ پایدار خواهد بود.
 • ۱۷-Hydroxycorticosteroids, Urine: در طی زمان جمع­آوری نمونه در یخچال نگه­داری شود. پس از جمع­آوری نیز در یخچال قرار داده یا منجمدکنید. در صورتی که نمونه اسیدی (با اضافه کردن ۱۵ میلی­لیتر اسیداستیک گلاسیال) و در یخچال قرار داده شود تا ۴۵ روز پایدار خواهد ماند.
 • ۵-HIAA, Urine: در صورتی که نمونه اسیدی شود تا ۱۴ روز در یخچال پایدار خواهد بود. اسیدی شدن با اسید هیدروکلریک یا اسید بوریک انجام می‌شود. بهتر است از اسید استیک به علت این که بازیافت ۵-HIAA را پایین می‌آورد استفاده نشود.
 • ۱۷-Hydroxyprogesterone: سرم یا پلاسما برای چهار روز درC °۴ و برای یک ماه درC °۲۰- پایدار خواهد بود.
 • Immunoglobulins, Serum: اگر شک بالینی به کرایوگلوبولینمی یا وجود ماکروگلوبولین‌ها وجود دارد نمونه باید درC °۳۷ قرار داده شود. این گونه نمونه‌‌‌‌‌ها تا پیش از جدا کردن سرم از لخته نمی‌بایست در یخچال گذاشته شوند. نمونه‌‌‌‌‌های سرم ممکن است تا پنـج روز در دمای C°۸-۲ قابل نگه­داری باشند. در صورت نگه­داری طولانی‌تر نمونه‌ها باید در دمایC °۲۰- منجمد شوند.
 • LDH, Serum: سرم در دمای اتاق به‌مدت دو تا سه روز پایدار است. منجمد کردن نمونه ممنوع است.
 • Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP): لام­ها را باید با متانول فرمالین سرد ۱۰% یا استون بافرسیترات، ثابت، و سپس در هوا خشک کرده و در عرض هشت ساعت (ترجیحا ۳۰ دقیقه) بعد از گرفتن خون منجمد شوند. می‌توان بعد از ثابت کردن، گستره‌ها را تا هشت هفته قبل از رنگ­آمیزی نگه­داری کرد. در بعضی موارد ممکن است فعالیت آنزیمی‌تا یک سال در دمای ºC20- پایدار بماند.
 • Lipase: در سرم تا هشت روز در ºC25 (دمای اتاق) و دو هفته درºC4 پایدار است.
 • LH: در سرم در دمای ºC25-4 تا دو هفته پایدار خواهد بود.
 • Microalbuminuria: در یخچال قرار دادن و منجمد کردن معمولا قابل قبول است ولی قبل از انجام آزمایش باید به دمای اتاق رسانده شود.
 • Myoglobin, Qualitative, Urine: اگر PH ادرار به ۵/۹-۸ رسانده شود به‌مدت ۱۲روز پایدار خواهد بود.
 • Neisseria Gonorrhea Culture: نمونه‌‌‌‌‌ها نباید در یخچال قرارداده شوند یا در معرض محیط سرد قرار گیرند.
 • Newborn Screening For Phenylketonuria or Galactosemia: از قرار دادن کارت‌های خونی درجریان هوای آلوده به دود و گرد و غبار و هم­چنین از گذاشتن آن‌ها در معرض حرارت و تابش مستقیم خورشید جدا خودداری نمایید. کارت‌های خونی را می‌توان به‌مدت یک هفته در پاکت‌های مقاوم به رطوبت نگه­داری کرد. لکه‌‌‌‌‌های خون در پاکت‌های پلاستکی زیپ­دار حاوی سیلیکاژل در دمای ºC8-4 یخچال تا دو ماه و در حالت انجماد (ºC20-) به‌مدت طولانی پایدار خواهد ماند.
 • Occult Blood,Stool: تاخیر در آزمایش می‌تواند تاثیر منفی بر نتایج آزمایش گایاک داشته باشد.
 • Platelet Aggregation: نمونه را در دمای اتاق نگه­داشته و آزمایش را بلافاصله یا در عرض دو ساعت انجام دهید. نمونه را در یخچال قرار نداده و یا منجمد نکنید.
 • PNH Test by Flow Cytometry: برای حاصل شدن نتایج مطلوب، آنالیز باید در عرض ۲۴ ساعت پس از گرفتن نمونه انجام شود. آزمایش ممکن است بر روی نمونه‌‌‌‌‌های ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل هم قابل انجام باشد. نمونه را در دمای اتاق نگه­داری کنید. در یخچال قرار دادن نمونه ممکن است موجب از دست رفتن آنتی­ژن سطحی سلول شود.
 • Progesterone: سرم در دمای C °۴ به‌مدت ۴ روز و در C °۲۰- به‌مدت سه ماه پایدار است.
 • PSA: سرم در یخچال تا ۴۸-۲۴ ساعت پایدار است. برای نگه­داری بیشتر از این زمان درºC20- نگه­داری شود.
 • PT: پلاسما یا نمونه سانتریفیوژ نشده در لوله دربسته، در دمای اتاق یا دمایC °۴-۲ تا ۲۴ ساعت قابل نگه­داری است، در غیر این‌صورت به شکل منجمد نگه­داری شود.
 • Red Blood Cell Indices: در صورتی که نمونه بیشتر از ده ساعت در دمای اتاق یا بیشتر از ۱۸ ساعت درC °۴ نگه­داری شده باشد نمی‌توان از آن استفاده کرد. نمونه نباید منجمد شود.
 • Reticulocyte: خون حاوی EDTA در دمای اتاق تا شش ساعت و در دمایC °۴ تا ۷۲ ساعت قابل نگه­داری است.
 • Synovial Fluid Analysis: در اکثر موارد به فاصله کوتاهی پس از دریافت نمونه، آزمایش‌ها باید آغاز گردند. در عرض شش ساعت پس از دریافت نمونه، حدود ۴۰% کاهش در شمارش گلبول سفید محتمل خواهد بود. کریستال‌های کلسیم پیروفسفات در عرض چند روز کاهش می‌یابند، در حالی‌که تعداد، اندازه و birefringence کریستال‌های منوسدیم اورات (MSU) در روزهای اول ثابت مانده و پس از چند هفته افت می‌کند.
 • Tartarate Resistant Acid Phosphatase (TRAP): در صورتی که لام­های شیشه‌ای بلافاصله پس از تهیه ثابت شده باشند حداقل تا یک هفته قابل نگه­داری هستند.
 • TSH: در سرم تا چهار روز درC °۴ پایدار خواهد بود.
 • Thyroid Peroxidase Antobody (TPO): در سرم تا ۷۲ ساعت درC °۴ پایدار خواهد بود.
 • Thyroxin, Free, Serum: سرم تا دو هفته درC °‌۴ پایدار خواهد بود.
 • Thyroxin, Serum: سرم تا یک هفته درC °۲۵ پایدار خواهد بود.
 • (T3), SerumTriidothyronine: سرم را در عرض ۴۸ ساعت جدا نمایید. سرم درC °۲۵ تا یک هفته و درC °۲۰- حداقل تا یک ماه پایدار خواهد ماند.
 • Troponins: در سرم درC °۴ تا چهار روز پایدار خواهد بود.
 • Blood Urea Nitrogen (BUN): در سرم یا پلاسما یک روز در دمای اتاق، سه روز در
  C °۸-۴ و سه ماه درC °۲۰- پایدار است.
 • Urinalysis: در صورتی که بلافاصله برروی نمونه آزمایش نمی‌شود، باید در یخچال گذاشته شود. نگه­داری در یخچال از المان­های تشکیل شده در ادرار محافظت می‌کند ولی ممکن است کریستال‌هایی رسوب کنند که به‌صورت واقعی وجود ندارند. بهترین حالت آزمایش بر روی نمونه تازه و گرم است.
 • Uric Acid, Serum: اورات در سرم برای سه روز در دمای اتاق، ۷-۳ روز در دمایC °۴ و ۱۲-۶ ماه درC °۲۰- پایدار خواهد ماند.
 • Uric Acid, Urine: نمونه را در یخچال قرار ندهید. تا حدود سه روز در دمای اتاق پایدار خواهد بود.
 • VMA: پس از اسیدی کردن نمونه جمع‌آوری شده، تا دو هفته در یخچال پایدار خواهد بود.
 • Vitamin D: سه روز درC °۲۵-۴ پایدار است. سرم تا ماه‌‌‌‌‌ها درC °۲۰- پایدار بوده و نسبتا به چرخه‌‌‌‌‌های انجماد / ذوب مقاوم است.