الزامات مربوط به نحوه انتقال نمونه از نظر درجه حرارت، زمان، ظرف، فاصله و…

الف نمونه‌‌‌‌‌هایی که باید بلافاصله به آزمایشگاه ارسال شده و مورد آزمایش قرار گیرند:

Activated Clotting Time (ACT)

Ammonia, Plasma

Acid Phosphatase, Serum or Plasma

Bilirubin, Urine

CSF

Ketones, Urine

Nitrite, Urine

Nitro Blue Tetrazolium Test (NBT)

PCo2, Blood

PH, Urine

Synovial Fluid Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب نمونه‌‌‌‌‌هایی که باید در اولین فرصت ممکن سرم و یا پلاسما جدا گردند:

aPTT, PT

Aldolase, Plasma or Serum

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Antidiuretic Hormone (ADH)

Antiphospholipid Antibody

Antiplasmin

Antithrombin

Apolipoprotein A-I

Apolipoprotein B-100

Calcitonin

D-Dimer

DHEA, DHEA-S

Factor XIII

FDP

Fibrinogen

FSH

Hemoglobin, Plasma

Heparin Neutralization

HMWK

Insulin, Serum

Luteinizing Hormone (LH)

Mixing Studies

PTH

Phosphorus, Serum

PAI-1, Plasminogen

Potassium

Prekallikrein

Protein C

Protein S

Reptilase Time

Thrombin Time

Vasoactive Intestinal Peptide (VIP)

Von Willebrand Factor

پ نمونه­هـایی کـه بـرای جـداکردن هر چه سریع­تر سرم یا پلاسما نیاز به سانتریفیوژ یخچال‌دار است:

Antidiuretic Hormone (ADH)

ACTH

Calcitonin

C-peptide

Gastrin

IGF-1

Lecithin: Sphingomyelin Ratio, Amniotic Fluid

Prolactin

Renin Plasma Activity (RPA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت- مواردی که حمل و جا به جایی نمونه حتما باید بر روی یخ صورت گیرد:

Aldosterone, Serum or Plasma

Carcinoembryonic Antigen (CEA)

Methemoglobin, Whole Blood & PCO2, Blood PH(در مخلوط آب و یخ)

 

 

ث – مواردی که باید انتقال نمونه به‌صورت فریز (منجمد) شده صورت گیرد:

ADH

CA19-9

Hepatitis B, C & D, Serology

ج- سایر موارد:

  • Calcium, Ionized, Serum: انتقال نمونه باید در شرایط بی‌هوازی صورت گیرد.
  • Cryoglobulin & Cryofibrinogen: بلافاصله نمونه‌‌‌‌‌ها را در آب گرم قرار داده و به آزمایشگاه ارسال نمایید.
  • Semen Analysis: به بیمار آموزش دهید که نمونه را در عرض ۶۰-۳۰ دقیقه پس از گرفتن و با حفظ در دمای C°۳۷ به آزمایشگاه برساند که راحت‌ترین کار چسباندن نمونه به بدن است. دمای پایین در حین انتقال به آزمایشگاه ممکن است میزان حرکت اسپرم را کاهش­دهد.