بخش های اداری

آزمایشگاه به بیمه های مختلف پایه و تکمیلی طرف قرارداد میباشد .

بیمه سلامت (خدمات درمان سابق )

بیمه سازمان تامین اجتماعی

نیروهای مسلح

بیمه ایران

بیمه دانا

بیمه اسیا

بیمه نوین

بیمه دی

بیمه اتیه سازان حافظ

بیمه تجارت نو

بانک های سپه و صادرات

بیمه کوثر