مراجعه کننده محترم  ،این  آزمایش برای بررسی احتمال وجود نوعی کرم انگلی به   نام”کرمک” بکار میرود.اساس این آزمایش این است که ببینیم تخم این انگل ویا ندرتا خوداین کرم در ناحیه اطراف مقعد وجود دارد یا نه.این کرم شبانه در اطراف مقعد تخمگذاری میکند . با توجه به مطالب گفته شده  مهمترین اصل در کشف این انگل نمونه گیری دقیق میباشد.لذا به این مطالب توجه خاص داشته باشید.

نمونه گیری باید اول صبح قبل از رفتن به دستشوئی و دفع مدفوع و یا استحمام انجام شود .یک قطعه نوار چسب شفاف به همراه  آبسلانگ  ویک قطعه لام شیشه ای  از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرارداده میشود . با توجه به توضیحات  مسئول  نمونه گیری شما باید سعی کنید نوار چسب داده را به اطراف ناحیه  مقعد  بچسبانید تا در صورتیکه تخم  انگل  وجود داشته باشد  به  نوار چسب بچسبد . چسب را  سپس  باید  به روی  لام منتقل نمائید و آن را به واحد نمونه گیری  آزمایشگاه  تحویل دهید .در صورتیکه پزشک چند نوبت این آزمایش را درخواست کرده باشد به این دستور توجه نمایید.