حجم نمونه مورد نیاز برای انجام هر آزمایش
به طور کلی حجم مورد نیاز برای انجام آزمایش باید به ¬اندازه‌ای باشد که انجام آزمایش و تکرار احتمالی آن به راحتی امکان‌پذیر باشد. این حجم برای نمونه‌‌‌‌‌های سرم یا پلاسما حداقل ۳-۲
میلی¬لیتر است.
برای سایر نمونه‌‌‌‌‌ها و همچنین موارد خاص نکات زیر را باید در نظر داشت:
 Body Fluid Chemical Analysis: از آنجایی که آزمایش مایعات بدن معمولا در بخش‌های مختلف آزمایشگاه انجام می‌گیرد، یک اشتباه شایع فرستادن مقادیر ناکافی از مایع بدن به آزمایشگاه است. برای این منظور حجم ۵۰ میلی¬لیتر مطلوب خواهد بود که باید به‌صورت منقسم در ظرف‌های مناسب ارسال شود.
 CSF Analysis: معمولا ml3-1 کفایت می‌کند.
 Albumin Ratio/ IgG CSF: حداقل ۵/۰-۱/۰ میلی¬لیتر و ترجیحا ۳ میلی¬لیتر مورد نیاز است.
 Chloride, Sweat: در صورت جمع‌آوری نمونه با گاز یا کاغذ صافی حداقل ۷۵ میلی‌گرم عرق مورد نیاز خواهد بود. در صورت استفاده از میکروتیوب حداقل حجم قابل قبول ۱۵ میکرولیتر است.
 Cold Hemolysin Test: دو لوله لخته هفت میلی‌لیتری مورد نیاز خواهد بود.
 Cryoglobulin, Serum: حداقل ۵ میلی¬لیتر سرم (۱۵ میلی¬لیتر خون وریدی)
 Endomysial Antibodies: برای نمونه‌‌‌‌‌های اطفال حداقل ۲ میلی¬لیتر سرم مورد نیاز خواهد بود.
 Gliadin IgG/IgA Antibodies: برای نمونه‌‌‌‌‌های اطفال حداقل ۲ میلی¬لیتر سرم مورد نیاز خواهد بود.
 HPV DNA Test: اندازه نمونه بیوپسی باید بین ۲/۰ تا ۵/۰ سانتی‌متر باشد.
حجم نمونه مورد نیاز برای انجام هر آزمایش
به طور کلی حجم مورد نیاز برای انجام آزمایش باید به ¬اندازه‌ای باشد که انجام آزمایش و تکرار احتمالی آن به راحتی امکان‌پذیر باشد. این حجم برای نمونه‌‌‌‌‌های سرم یا پلاسما حداقل ۳-۲
میلی¬لیتر است.
برای سایر نمونه‌‌‌‌‌ها و همچنین موارد خاص نکات زیر را باید در نظر داشت:
 Body Fluid Chemical Analysis: از آنجایی که آزمایش مایعات بدن معمولا در بخش‌های مختلف آزمایشگاه انجام می‌گیرد، یک اشتباه شایع فرستادن مقادیر ناکافی از مایع بدن به آزمایشگاه است. برای این منظور حجم ۵۰ میلی¬لیتر مطلوب خواهد بود که باید به‌صورت منقسم در ظرف‌های مناسب ارسال شود.
 CSF Analysis: معمولا ml3-1 کفایت می‌کند.
 Albumin Ratio/ IgG CSF: حداقل ۵/۰-۱/۰ میلی¬لیتر و ترجیحا ۳ میلی¬لیتر مورد نیاز است.
 Chloride, Sweat: در صورت جمع‌آوری نمونه با گاز یا کاغذ صافی حداقل ۷۵ میلی‌گرم عرق مورد نیاز خواهد بود. در صورت استفاده از میکروتیوب حداقل حجم قابل قبول ۱۵ میکرولیتر است.
 Cold Hemolysin Test: دو لوله لخته هفت میلی‌لیتری مورد نیاز خواهد بود.
 Cryoglobulin, Serum: حداقل ۵ میلی¬لیتر سرم (۱۵ میلی¬لیتر خون وریدی)
 Endomysial Antibodies: برای نمونه‌‌‌‌‌های اطفال حداقل ۲ میلی¬لیتر سرم مورد نیاز خواهد بود.
 Gliadin IgG/IgA Antibodies: برای نمونه‌‌‌‌‌های اطفال حداقل ۲ میلی¬لیتر سرم مورد نیاز خواهد بود.
 HPV DNA Test: اندازه نمونه بیوپسی باید بین ۲/۰ تا ۵/۰ سانتی‌متر باشد.

 Hypertonic Cryohemolysis Test: حداقل ۳ میلی¬لیتر خون کامل تازه مورد نیاز خواهد بود.
 Mycobacterial Culture, Ascitis Fluid: برای تامین حساسیت ۸۰%، حدود یک لیتر نمونه مورد نیاز است.
 Mycobacterial Culture, CSF: حداقل حجم قابل قبول ۵ میلی¬لیتر بوده ولی حجم مطلوب ۱۰ میلی¬لیتر است.
 Mycobacterial Culture, Sputum: حداقل حجم قابل قبول ۵ میلی¬لیتر است.
 Mycobacterial Culture, Urine: حداقل حجم قابل قبول ۴۰ میلی¬لیتر ادرار ابتدای صبح است.
 Osmolality, Urine: حداقل ۱ میلی¬لیتر ادرار مورد نیاز است.
 Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid: حداقل یک میلی¬لیتر مایع آمینوتیک مورد نیاز است.
 Rubella Culture, Urine:ml10 ادرار مورد نیاز است.
 Skin Biopsy, Immunofluorescence (IF): سه میلی¬متر مکعب از بافت¬برداری منگنه‌ای (پانچ بیوپسی) پوست مورد نیاز است.
 Specific Gravity, Urine: رفراکتومتر فقط احتیاج به چند قطره ادرار دارد، در حالی‌که سایر روش‌ها به میزان بیشتری از ادرار نیاز دارند.

 Hypertonic Cryohemolysis Test: حداقل ۳ میلی¬لیتر خون کامل تازه مورد نیاز خواهد بود.
 Mycobacterial Culture, Ascitis Fluid: برای تامین حساسیت ۸۰%، حدود یک لیتر نمونه مورد نیاز است.
 Mycobacterial Culture, CSF: حداقل حجم قابل قبول ۵ میلی¬لیتر بوده ولی حجم مطلوب ۱۰ میلی¬لیتر است.
 Mycobacterial Culture, Sputum: حداقل حجم قابل قبول ۵ میلی¬لیتر است.
 Mycobacterial Culture, Urine: حداقل حجم قابل قبول ۴۰ میلی¬لیتر ادرار ابتدای صبح است.
 Osmolality, Urine: حداقل ۱ میلی¬لیتر ادرار مورد نیاز است.
 Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid: حداقل یک میلی¬لیتر مایع آمینوتیک مورد نیاز است.
 Rubella Culture, Urine:ml10 ادرار مورد نیاز است.
 Skin Biopsy, Immunofluorescence (IF): سه میلی¬متر مکعب از بافت¬برداری منگنه‌ای (پانچ بیوپسی) پوست مورد نیاز است.
 Specific Gravity, Urine: رفراکتومتر فقط احتیاج به چند قطره ادرار دارد، در حالی‌که سایر روش‌ها به میزان بیشتری از ادرار نیاز دارند.