آزمایشگاه دکتر صادقی .موسس ومسئول فنی “دکتر مجید صادقی متخصص پاتولوژی اناتومیکال و کلینیکال ،دارای بورد تخصصی متولد خمینی شهر ، تحصیلات  در رشته پزشکی عمومی(۱۳۶۹ -۱۳۷۶) و تخصص پاتولوژی  (۱۳۷۹-۱۳۸۳)در دانشگاه اصفهان ” در  تیر ماه ۱۳۸۴ در شهرستان اردستان شروع به کار نموده است . و در شهریور ماه ۱۳۸۷ بدنبال پایان تعهدات قانونی مسئول فنی به خمینی شهر منتقل شد . از اردیبهشت ماه  سال ۱۳۹۴ نیز در مکان جدید ادامه فعالیت بوده و در خدمت مراجعین میباشد .