راهنمای مراجعین برای جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته   ] مراجعه کننده گرامی این آزمایش برای بررسی میزان دفع ترکیبات خاص مثل پروتئین در ادرار در مدت  یک روز انجام میشود،لذا مهمترین نکته در بدست آمدن نتایج صحیح،جمع آوری دقیق و رعایت نکات زیر میباشد:   از طرف آزمایشگاه  ظرف مخصوصی در اختیار شما قرار می گیرد  ،لذا از جمع آوری ادرار در ظرف دیگری بپرهیزید.   2-ظرف مذکوردر برخی آزمایشات جهت پایدار بودن ترکیبات ادرار، حاوی مواد خاص به شکل مایع یا پودر میباشد .از تخلیه  وبو کردن آنها خودداری کنید . لازم است بدانید این مواد  اغلب اسیدی و سوزاننده میباشد لذا ازتماس این مواد با پوست یا لباس خود بپرهیزید. ۳- مصرف مایعات را همچنان مثل قبل ادامه دهید.نمونه ادرار خود را دقیقا به مدت۲۴ ساعت کامل جمع آوری کنید.هر بار به دستشویی میروید تمام ادرار دفع شده را در ظرف بریزید به مثالی که در پائین آمده توجه کنید .ظرف را دراین مدت۲۴ ساعت در جای خنک وترجیحا دریخچال نگهداری کنید ۴-پس از جمع آوری ادرار،سریعا وکمترازدوساعت آن رابه واحد نمونه گیری آزمایشگاه تحویل دهید. ساعت شروع و اتمام جمع اوری را روی برگه الصاق شده روی ظرف یادداشت کنید .   مثال: اگرقرارباشد شما از ساعت۸ صبح ادرار خود راجمع آوری کنید، راس ساعت۸ به توالت بروید وتمامی ادرار خود رادر توالت بریزید (جمع نکنید). از این لحظه به بعدهر بار که به دستشوئی میروید ادرار خود رابه طور کامل درظرف بریزید.در ساعت ۸ صبح فردابه دستشوئی بروید و تمامی ادرار خود را در ظرف بریزید. یادآوری می شود مهمترین نکته در این آزمایش جمع آوری صحیح نمونه میباشد