راهنمای مراحعین برای آزمایش مدفوع     مراجعه کننده محترم این آزمایش برای بررسی وجود انواع آلودگی های انگلی انجام میگیرد جهت بدست آمدن نتایج صحیح لطفا به نکات زیر توجه کنید: این آزمایش نیاز به ناشتائی ندارد.   2- در خصوص داروهایی که مصرف کرده اید با نمونه گیری صحبت کنید.به  مدت یک هفته قبل از آزمایش  بایداز مصرف انواع داروهای ضد اسهال،برخی انتی بیوتیکها مانند تتراسایکلین   ضد اسید معده ، روغن کرچک،  بیسموت وداروهای ضد مالاریا وداروهای حاجب مورد استفاده در رادیوگرافی (عکس رنگی) پرهیز کرده باشید.   3-  تعداد دفعات نمونه مورد نیازرا پزشک شما با توجه به تشخیص خود تعیین می کند لذا به درخواست پزشک خود دقت کنیدو هر روز بیش از یک نمونه نگیرید.   4-  مقداری (در مدفوع جامد  حداقل حدود ۵ گرم به اندازه یک فندق ودر مدفوع ابکی حدود ۵ سی سی )از نمونه مدفوع رادر ظرفی که ازطرف آزمایشگاه دراختیار شما گذاشته شده قراردهیدو درب ان را محکم ببندید . توجه کنید جهت بدست آمدن نتایج درست،   نمونه شما آلوده به ادرارو یا آب نشود .سعی کنید ازقسمتهای که شبیه خلط بوده  ویا در صورتیکه خونی است،از قسمتهای خونی نمونه را بردارید .در صورت مشاهده کرم یا  هرمورد مشکوک ، آن را به واحد نمونه گیری اطلاع دهید.   5-  نمونه  گرفته شده را خصوصا د رصورتیکه خونی یا اسهالی میباشد ،سریعا وکمتراز یک ساعت به  واحد نمونه گیری آزمایشگاه تحویل دهیدو به اطلاع مسئول نموه گیری برسانید که نمونه خونی یا اسهالی است .از نگهداری و تحویل چند نمونه با هم خودداری کنید.(در صورت عدم امکان تحویل سریع نمونه، آن را در یخچال نگهداری کنید)   6-به برچسب روی نمونه توجه داشته باشید که خوانا باشد .