نوع ضدانعقاد یا نگه­دارنده مورد نیاز

الف- ضدانعقاد EDTA:

ACTH

ADH

APOE

B- Type Natriuretic Peptide

C1 Esterase Inhibitor

CBC (K2-EDTA) (به میزان ۲/۲-۵/۱ میلی­گرم در میلی­لیتر)

Cyclosporine

Glucagon

HbA1c

Ham Test

Hb electrophoresis, HbA2

HbF

Unstable Hb

Hct-Hb

Cryohemolysis Test Hypertonic

Kleihaure – Betke

Mercury-

Metanephrines-

PTH- Related Protein

Peripheral Blood: Differential Leukocyte Count

Platelet Count–WBC count

RBC Indices

Renin activity, plasma (RPA)

Sickle Cell Tests

 

ب ضدانعقاد سیترات:

aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time)

APCR (Activated Partial C Resistance)

Antiplasmin

Antithrombin

D-Dimer

FDP

Factor XIII

Fibrinogen

Heparin Neutralization

HMWK

Lupus Anticoagulant

Mixing Studies

Plasminogen

PAI-1

Platelet Aggregation

Prekallikrein

Protein C

Protein S

PT

Reptilase Time

Sugar Water Test

Thrombin Time

Von Willebrand Factor

 

پ ضدانعقاد هپارین:

Amino Acids, Plasma

Chromosome Analysis

 

Hb, Plasma

Methemoglobin

NBT

pCo2 Blood

PH, Blood

Phenylalanine

Tartrate Resistant leukocyte Acid Phosphatase

 

ت- ضدانعقاد هپارین یا EDTA:

Body Fluid

Fractionation Plasma,Catecholamines

Lead

Osmotic Fragility

PNH Test by Flow Cytometry

Reticulocyte Count

 

 

 

ث – نمونه لخته یا ضدانعقاد EDTA:

Apo A-I

Apo B

CEA

Cholesterol

DHEA

HDL

HIV Serology

۱۷-Hydroxyprogesterone

IGF-1

LDL

Platelet Antibodies

Rh Genotype

Testosterone Total & Free

TG

VIP

Vitamin B6

Warfarin

 

ج  نمونه لخته یا ضدانعقاد هپارین:

Aldolase

ALT

Amylase

Anion Gap

AST

Body Fluid Analysis

Calcitonin

Calcium Ionized

Chloride, Serum or Plasma

Cortisol

CK-MB

Creatinine

Estriol, Unconjugated, Serum or Plasma

Ethylene Glycol, Serum or Plasma

Follicle Stimulating Hormone (FSH)

Keton Bodies, Blood

Lactate Dehydrogenase (LDH)

Leptin, Serum or Plasma

Myoglobin

Osmolality, Calculated

Phosphorus

Potassium

Protein, Total, Serum

Sodium  (لیتیم هپارین و نه سدیم هپارین)

Urea Nitrogen (BUN)

Valproic Acid

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

 

 

چ- سایر موارد:

 • aPTT و PT: لوله‌‌‌‌‌های درب آبی حاوی سیترات سدیم. غلظت ۲/۳% سیترات سدیم بر غلظت ۸/۳% ارجحیت دارد.
 • Acid Phosphatase: استفاده از ضدانعقاد EDTAارجح است اما می‌توان از لوله لخته نیز استفاده نمود.
 • Aldosterone: در صورت انجام آزمایش رنین و آلدوسترون فقط می‌توان از لوله درب بنفش (EDTA) استفاده کرد ولی در صورتی که فقط سنجش آلدوسترون مدنظر باشد می‌توان از لوله‌‌‌‌‌های حاوی هپارین، EDTA، سیترات و یا لخته استفاده کرد.
 • α۱-Antitrypsin: لوله لخته جهت جمع‌آوری سرم و لوله درب بنفش (EDTA) برای آزمایش مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Red Cell Antibody Detection / Identification: یک لوله درب قرمز (لخته) و یک لوله درب بنفش (EDTA) مورد نیازاست.
 • Cryofibrinogen: دو لوله درب آبی (سدیم سیترات) یا درب بنفش ((EDTA مورد نیاز است.
 • G6PD: لوله درب بنفش (EDTA)یا درب سبز (هپارین) یا درب زرد (اسید سیترات- دکستروز، ACD) مورد نیاز است.
 • ۲hpp, BS, FBS: لوله درب خاکستری (فلورید سدیم یا یدواستات) ترجیح داده می‌شود؛ استفاده از لوله درب سبز (هپارین) و درب قرمز به شرط جداکردن سریع گلبول‌های قرمز و بررسی سریع قابل قبول خواهد بود.
 • GTT: لوله درب خاکستری (سدیم فلوراید یا یدواستات).
 • HLA-Typing: لوله درب بنفش (EDTA) برای DNA Testing؛ لوله درب زرد (ACD) برای سرولوژی وDNA Testingمورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Homocysteine: بهترین ضد انعقاد EDTA است ولی استفاده از سیترات یا هپارین هم قابل قبول است.
 • Lactic Acid: لوله درب خاکستری (سدیم فلوراید)؛ سرنگ هپارینه؛ لوله حاوی هپارین مورد نیاز است.
 • Lactose Tolerance Test: لوله درب خاکستری (سدیم فلوراید) قابل قبول است.
 • Sedimentation Rate, Erythrocyte (ESR): لوله درب بنفش EDTA)) یا پلاسمای سیتراته به نسبت چهار به یک (چهار حجم خون به یک حجم‌ تری‌سدیم سیترات mmol/L 109) مورد نیاز است.
 • T3 Uptake: لوله لخته ولی ضد انعقاد EDTA و هپارین هم قابل قبول است.

 

ح– مواد نگه­دارنده ادرار

 • Aldosterone: از اسیدبوریک یا اسیداستیک ۵۰% به عنوان نگه­دارنده استفاده می‌گردد تا
  ۴-۲=PH باشد.
 • Catecholamines, Fractionation, Urine: 25 میلی‌لیتر اسیداستیک ۵۰% برای بالغین و ۱۵ میلی‌لیتر برای بچه‌‌‌‌‌های زیر پنج سال مورد نیاز است تا pH بین دو تا چهار حفظ شود.
 • Cortisol, Free, Urine: قبل از شروع به جمع‌آوری نمونه، ۲۵ میلی­لیتر اسیداستیک ۵۰% یا ده گرم اسیدبوریک به ظرف اضافه نمایید. در صورت عدم استفاده از ماده نگه­دارنده، نگه­داری نمونه در یخچال در طی جمع‌آوری آن ضروری خواهد بود.
 • Cystine: 20 میلی­لیتر تولوئن قبل از شروع به جمع‌آوری یا اسیدی کردن نمونه تا ۳-۲=PH پس از جمع‌آوری آن مورد نیاز است.
 • ۵-HIAA: معمولا بدون ماده نگه­دارنده ولی می‌توان از ۱۵-۱۰گرم اسیدبوریک یا ۱۵میلی­لیتر اسید استیک یا اسید هیدروکلریک استفاده کرد تا pH مناسب نمونه حفظ گردد.
 • Hydroxyproline: 30 میلی­لیتر اسید کلریدریک شش نرمال یا ۱۵-۱۰ گرم اسیدبوریک به ظرف اضافه نمایید.
 • ۱۷- Ketosteroids: 15 میلی­لیتر اسیداستیک گلاسیال
 • Lead: 20 میلی­لیتر اسیدکلریدریک شش نرمال (بر اساس بعضی منابع احتیاج به ماده
  نگه­دارنده ندارد)
 • : Luteinizing Hormone (LH) 15-10 گرم اسید بوریک
 • Metanephrines: 25 میلی­لیتر اسید استیک۵۰% در ابتدای جمع‌آوری به ظرف اضافه شود ولی برای کودکان زیر پنج سال ml15 کفایت می‌کند.
 • Oxalate: 20میلی­لیتر اسیدکلریدریک شش نرمال برای جلوگیری از کریستالیزه شدن اگزالات و جلوگیری از تبدیل آسکوربات به اگزالات
 • Porphyrins: معمولا پنج گرم سدیم کربنات پیش از جمع‌آوری به ظرف اضافه می‌شود.
 • Pregnanetriol: 15-10 گرم اسید بوریک یا ۱۵ میلی­لیتر اسید استیک‌گلاسیال
 • Uric Acid: 10 میلی­لیتر محلول هیدروکسیدسدیم (M5/12) برای جلوگیری از رسوب پیش از جمع‌آوری به ظرف اضافه شود.
 • VMA: اسید هیدروکلریک یا اسید استیک قبل از جمع‌آوری به ظرف اضافه شود.
 • Zn:ml10 اسید هیدروکلریک غلیظ

 

خ مواردی که جمع‌آوری ادرار نیاز به نگه­دارنده ندارد:

Amino Acids

Amylase

Chloride

Citrate  (بعضی پروتکل‌ها قایل به استفاده از ماده نگه­دارنده هستند)

FSH

Immunofixation Electrophoresis

Magnesium

Manganese

Microalbumin

Mercury

Mucopolysaccharides

Potassium

Protein Electrophoresis

Protein, Quantitative

Sodium

Schilling Test